View site in Scots

Scots Language Centre Centre for the Scots Leid

Vítejte v Jazykovém centru skotštiny

Kdo jsme a co dláme 

Jazykové  centrum skotštiny bylo zaloeno v roce 1993 a vedle slovník  je jedinou organizací, je o tomto jazyce poskytuje informace lidem skotsky hovoícím i nehovoícím a zárove podporuje širší uívání skotštiny. Centrum, které je kadoron dotováno skotskou vládou, sídlí v Perthu a funguje i jako internetová brána k tomuto jazyku a jeho kultue. 

Co pesn je skotština? 

Bhem svého pobytu ve Skotsku se pravdpodobn setkáte s jazykem nazývaným SKOTŠTINA (SCOTS). Skotština je tradiní GERMÁNSKÝ jazyk oblasti Lowlands. Je to jazyk píbuzný anglitin stejn jako je holandština píbuzná nmin, dánština norštin nebo skotská galština irštin. Skotština by se nemla zamovat se skotskou galštinou, je je KELTSKÝ jazyk, kterým se mluví hlavn v oblasti Highlands a Western Isles. Návštvníci, kteí se uili anglicky, mohou být zmateni jazykem, který uslyší. Je to proto, e mnoho obyvatel mluví skotsky nebo smsí skotštiny a anglitiny. Básník Robert Burns (1759-1796) je pravdpodobn nejslavnjším spisovatelem známým mimo Skotsko. 

Pehled historie 

Bhem asného stedovku se na britském ostrov usadili Anglové. Tento národ sem pišel z Dánska a mluvili jazykem zvaným anglosaština (té englisc - ‘Angle-ish’ ), pedchdcem jak anglitiny tak skotštiny. Tento jazyk se ve skotsku nezávisle vyvíjel a za vlády krále Roberta II (1371-1390) nabyl na významu na skotském královském dvoe.  V roce 1494 se nazýval “Scottis” a byl oficiálním mluveným i psaným jazykem království, pouívaným všemi, od krále a po rolníky. V roce 1603 se však Jakub VI Skotský stal i králem Anglie a jazyk tak ztratil podporu ve šlechtických kruzích. Skotština byla stále státním jazykem, ale jen do roku 1707, kdy se Skotsko a Anglie spojily pod novou politickou unii, Spojené království Velké Británie. Anglitina se tak stala oficiálním jazykem, zatímco skotština byla degradována na “provinní dialekt”. Skotské vládnoucí vrstvy pozdji zakázaly pouívání skotštiny, aby zapadali mezi své anglicky hovoící protjšky. Ty v té dob tvoily vtšinu nové britské elity. Od 19. století poínaje byli skotsky hovoící lidé odrazováni od uívání tohoto jazyka v úedních záleitostech a ve školách byli dokonce trestáni, kdy skotsky hovoili. Skotsko bylo nyní povaováno za keltskou zemi a skotština tak byla jako germánský jazyk zanedbávána. Kvli svému blízkému vztahu k anglitin byla skotština asto myln stigmatizována jako “špatná” nebo “zkaená” anglitina. Od 70. let 20. století vedly mnohé skupiny kampan pro zlepšení statutu tohoto jazyka a podporu jeho mluvích.

 

Mluví a statut

Ne všichni ve Skotsku mluví skotsky. V roce 1996  odhadoval Skotský matriní úad poet mluvích na 1,5 milionu, nebo-li 30% skotské populace, i kdy poet lidí, kteí jazyku rozumjí, je vyšší. Existuje PT hlavních náeí skotštiny – ostrovní (Orkney a Shetlandské ostrovy), severní, centrální (nejrozšíenjší, zahrnuje Edinburgh a Glasgow), jiní a irský (Ulster, Severní Irsko a Irská Republika). Mezi skotsky hovoícími jsou známy alternativní názvy tohoto jazyka - ‘Doric’, ‘Lallans’ a ‘Scotch’ obas meme slyšet i názvy v místních dialektech -  ‘Glesca’ nebo ‘Shetland’.

Skotština je úedn uznaným minoritním jazykem Skotska, Spojeného Království  a Evropy podle ásti II Evropské charty pro regionální nebo minoritní jazyky, je byla ratifikována vládou Spojeného Království ve prospch skotštiny a Skotska v roce 2001. Protoe byla skotština potlaována a bylo zakazováno ji pouívat pi oficiálních píleitostech, je nepravdpodobné, e ji návštvník takto uslyší, i kdy skotský parlament v ní dovoluje proslovy a také pedkládání nkterých akademických studií. V roce 2008 skotská vláda zadala zhodnotit stav skotštiny a najít zpsoby, jimi by mohla být skotština institucioníln podporována, vetn otázky jazykové gramotnosti pi sítání lidu v roce 2011. Pro velkou vtšinu skotsky mluvící populace zstává skotština jazykem pouívaným v neformálních situacích. Mezinárodné identifikaní kód pro skotštinu je SCO (definováno dle mezinárodního standardu ISO 639). 
 

Krátká  ukázka skotštiny 

esky Skotsky
   
Krásný Bonnie
Chlapec Boy NEBO Laddie NEBO Loun
Dít Bairn NEBO Wean
Kostel Kirk
Fotbal Fitba
Dívka Lassie NEBO Quine
Pohledný, hezký Braw
Tázat se, pátrat Speir
Vdt, znát Ken
Jazyk Langage NEBO Leid
Ne (ástice, opak ano) Na
Ne (jako zápor ve vt) Nae NEBO No
Starý Auld
Zítra (píslovce a podstatné jméno) The morn NEBO The morra
Ano Ay

 
peloila Jana Lková