View site in Scots

Scots Language Centre Centre for the Scots Leid

Vítejte v Jazykovém centru skotštiny

Kdo jsme a co děláme 

Jazykové  centrum skotštiny bylo založeno v roce 1993 a vedle slovníků  je jedinou organizací, jež o tomto jazyce poskytuje informace lidem skotsky hovořícím i nehovořícím a zároveň podporuje širší užívání skotštiny. Centrum, které je každoročně dotováno skotskou vládou, sídlí v Perthu a funguje i jako internetová brána k tomuto jazyku a jeho kultuře. 

Co přesně je skotština? 

Během svého pobytu ve Skotsku se pravděpodobně setkáte s jazykem nazývaným SKOTŠTINA (SCOTS). Skotština je tradiční GERMÁNSKÝ jazyk oblasti Lowlands. Je to jazyk příbuzný angličtině stejně jako je holandština příbuzná němčině, dánština norštině nebo skotská galština irštině. Skotština by se neměla zaměňovat se skotskou galštinou, jež je KELTSKÝ jazyk, kterým se mluví hlavně v oblasti Highlands a Western Isles. Návštěvníci, kteří se učili anglicky, mohou být zmateni jazykem, který uslyší. Je to proto, že mnoho obyvatel mluví skotsky nebo směsí skotštiny a angličtiny. Básník Robert Burns (1759-1796) je pravděpodobně nejslavnějším spisovatelem známým mimo Skotsko. 

Přehled historie 

Během časného středověku se na britském ostrově usadili Anglové. Tento národ sem přišel z Dánska a mluvili jazykem zvaným anglosaština (též englisc - ‘Angle-ish’ ), předchůdcem jak angličtiny tak skotštiny. Tento jazyk se ve skotsku nezávisle vyvíjel a za vlády krále Roberta II (1371-1390) nabyl na významu na skotském královském dvoře.  V roce 1494 se nazýval “Scottis” a byl oficiálním mluveným i psaným jazykem království, používaným všemi, od krále až po rolníky. V roce 1603 se však Jakub VI Skotský stal i králem Anglie a jazyk tak ztratil podporu ve šlechtických kruzích. Skotština byla stále státním jazykem, ale jen do roku 1707, kdy se Skotsko a Anglie spojily pod novou politickou unii, Spojené království Velké Británie. Angličtina se tak stala oficiálním jazykem, zatímco skotština byla degradována na “provinční dialekt”. Skotské vládnoucí vrstvy později zakázaly používání skotštiny, aby zapadali mezi své anglicky hovořící protějšky. Ty v té době tvořily většinu nové britské elity. Od 19. století počínaje byli skotsky hovořící lidé odrazováni od užívání tohoto jazyka v úředních záležitostech a ve školách byli dokonce trestáni, když skotsky hovořili. Skotsko bylo nyní považováno za keltskou zemi a skotština tak byla jako germánský jazyk zanedbávána. Kvůli svému blízkému vztahu k angličtině byla skotština často mylně stigmatizována jako “špatná” nebo “zkažená” angličtina. Od 70. let 20. století vedly mnohé skupiny kampaně pro zlepšení statutu tohoto jazyka a podporu jeho mluvčích.

 

Mluvčí a statut

Ne všichni ve Skotsku mluví skotsky. V roce 1996  odhadoval Skotský matriční úřad počet mluvčích na 1,5 milionu, nebo-li 30% skotské populace, i když počet lidí, kteří jazyku rozumějí, je vyšší. Existuje PĚT hlavních nářečí skotštiny – ostrovní (Orkney a Shetlandské ostrovy), severní, centrální (nejrozšířenější, zahrnuje Edinburgh a Glasgow), jižní a irský (Ulster, Severní Irsko a Irská Republika). Mezi skotsky hovořícími jsou známy alternativní názvy tohoto jazyka - ‘Doric’, ‘Lallans’ a ‘Scotch’ občas můžeme slyšet i názvy v místních dialektech -  ‘Glesca’ nebo ‘Shetland’.

Skotština je úředně uznaným minoritním jazykem Skotska, Spojeného Království  a Evropy podle Části II Evropské charty pro regionální nebo minoritní jazyky, jež byla ratifikována vládou Spojeného Království ve prospěch skotštiny a Skotska v roce 2001. Protože byla skotština potlačována a bylo zakazováno ji používat při oficiálních příležitostech, je nepravděpodobné, že ji návštěvník takto uslyší, i když skotský parlament v ní dovoluje proslovy a také předkládání některých akademických studií. V roce 2008 skotská vláda zadala zhodnotit stav skotštiny a najít způsoby, jimiž by mohla být skotština institucionílně podporována, včetně otázky jazykové gramotnosti při sčítání lidu v roce 2011. Pro velkou většinu skotsky mluvící populace zůstává skotština jazykem používaným v neformálních situacích. Mezinárodné identifikační kód pro skotštinu je SCO (definováno dle mezinárodního standardu ISO 639). 
 

Krátká  ukázka skotštiny 

Česky Skotsky
   
Krásný Bonnie
Chlapec Boy NEBO Laddie NEBO Loun
Dítě Bairn NEBO Wean
Kostel Kirk
Fotbal Fitba
Dívka Lassie NEBO Quine
Pohledný, hezký Braw
Tázat se, pátrat Speir
Vědět, znát Ken
Jazyk Langage NEBO Leid
Ne (částice, opak ano) Na
Ne (jako zápor ve větě) Nae NEBO No
Starý Auld
Zítra (příslovce a podstatné jméno) The morn NEBO The morra
Ano Ay

 
přeložila Jana Lůžková